• شیرینی های محلی

اُسکار

130,000 تومان
 • 22 بازدید
 • 73 خرید
 • شیرینی های محلی

کناک

130,000 تومان
 • 21 بازدید
 • 88 خرید
 • شیرینی های محلی

نخود چی

100,000 تومان
 • 29 بازدید
 • 57 خرید
 • شیرینی های محلی

حلوا خشک

130,000 تومان
 • 40 بازدید
 • 68 خرید
 • شیرینی های محلی

کشمشی

80,000 تومان
 • 33 بازدید
 • 44 خرید
 • شیرینی های محلی

قطاب

120,000 تومان
 • 34 بازدید
 • 38 خرید